Faget sjømatproduksjon skal legge grunnlaget for yrkesutøving innen mottak, videreforedling og omsetning av sjømat. God utnyttelse av marine produkt, både oppdrettsfisk og arter som tradisjonelt ikke har vært høstet eller produsert, krever nytenking, produktutvikling og markedskunnskap. Den teknologiske utviklinga har ført til at faget sjømatproduksjon har gått fra å være et håndverksfag til å bli moderne industri. Sjømatindustrien er preget av internasjonal konkurranse, krav til matsikkerhet og sporing fra fangst til forbruker. Faget skal styrke sjømatindustrien i den internasjonale konkurransen og medvirke til å dekke behovet for teknologisk kyndige personer i sjømatbransjen.

Les mer om Sjømatproduksjon.