Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre en ordning med lærlingekvoter for lærlinger ombord i fiskebåter. Målet er å styrke rekrutteringen inn til næringen ved at flere båter vil se det mer hensiktsmessig å ta imot lærlinger.Ordningen trer i kraft i inneværende skoleår, og dette betyr at lærlinger kan ta med seg egen kvote ut på båten når fisket starter opp i 2015.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/pressesenter/pressemeldinger/2014/Lettere-a-bli-larling-pa-fiskebat-.html?id=766821

1NAA høst1 2012
Elever ved Ytre Namdal vgs kan nyte godt av den nye ordningen når de går ut som lærlinger.